zomerhockey slider.png sponsors-4.png zonsondergang slider.png webshop slider KHC S 28122020.png banner-20200911-01.png
Wedstrijden
Jeugd
Senioren

Contributie

De Statuten en het Huishoudelijke Reglement* vormen de grondslag voor contributies met dien verstande dat de ALV op 25 september 2017 akkoord is gegaan met de aanpassing van Art. 7, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement tot ‘Betaling geschiedt door de Vereniging** te machtigen tot automatische incasso van contributiegelden dan wel op rekening over te maken conform de door het bestuur opgestelde procedure’.

* ZieLedenwebsite / Club / Documenten / BALV20141124 / 20141124 Statuten en Huishoudelijk Reglement)
** Dan wel een derde partij die de inning van contributiegelden namens haar verzorgt

Tijdens de ALV op 26 augustus 2019 is de contributie voor het seizoen 2019-2020 als volgt vastgesteld:


Contributie Halfjr. contr.
Shirtbijdrage
Senioren en veteranen € 345,00 € 190,00
€ 7,50
ABC-jeugd € 290,00 € 163,00
€ 7,50
DE-jeugd € 240,00 € 130,00
€ 7,50
F-jeugd € 200,00 € 105,00
€ 7,50
EF-meetrainen vanaf 1 januari -

Benjamins € 145,00 € 75,00
€ 7,50
Funkey €   65,00

Trimmers € 205,00 € 110,00
€ 7,50
Sportlievende leden € 175,00
-
Donateurs (buitenleden) € 100,00
-Zaalhockey
De zaalhockeycontributie bedraagt € 70 per lid. In dit bedrag zijn alle vastgestelde wedstrijden en minimaal vier trainingen inbegrepen.

Shirtbijdrage
Eens in de drie jaar (volgende in 2020) verstrekt de vereniging haar leden een nieuw wedstrijdshirt. Het shirt wordt door de vereniging gefinancierd; leden zelf betalen jaarlijks een bijdrage ter grootte van € 7,50. Restitutie van deze bijdrage - om wat voor reden dan ook - is niet mogelijk.

Betaalwijze
Het voldoen van de contributie is alleen mogelijk via automatische incasso dan wel op rekening over te maken. Zorg s.v.p. voor voldoende saldo indien u kiest voor automatische incasso.


Veldhockey
Leden hebben voor het voldoen van hun veldhockeycontributie voor het lopend jaar alleen de mogelijkheid om in 3 termijnen te betalen (interval circa 45 dagen).


Zaalhockey
Het voldoen van de zaalhockey-contributie is alleen de mogelijk door betaling ineens. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Betaalmomenten seizoen 2019-2020
De inning van de veldhockeycontributie vindt plaats op c.q. rond:
- 1 oktober 2019 (1e termijnbetaling)
- 29 december 2019 (2e termijn betaling)
- 14 maart 2020 (3termijnbetaling)

De inning van de zaalhockeycontributie vindt plaats op c.q. rond 30 november 2019.


Te late betaling
In geval de ‘betaling ineens’ dan wel een ‘termijnbetaling’ niet tijdig is voldaan, kan dat consequenties voor de speelgerechtigheid hebben. Daarenboven kan de vereniging ertoe overgaan openstaande contributiebedragen automatisch te incasseren; zelfs zonder machtiging. Kosten samenhangend met inning van te laat betaalde contributies dan wel storneringskosten zijn voor rekening van het lid.

Familiekorting
Families met vier of meer gezinsleden komen in aanmerking voor korting. Alle familieleden moeten wel op het zelfde adres wonen. De korting wordt over het totale contributiebedrag berekend en is afhankelijk van het aantal gezinsleden:
  • Vier gezinsleden: 10%
  • Vijf gezinsleden: 15%
  • Zes gezinsleden of meer: 20%
Je kunt deze korting per mail aanvragen via [email protected].


Blessure, zwangerschap, stage en verhuizing
Als je je lidmaatschap tijdens het seizoen opzegt dan ben je tot het einde van het seizoen volledig contributieplichtig. Uitzonderingen zijn: blessure, zwangerschap of verhuizing buiten de regio (>100 km).

Als je door blessure, zwangerschap of studie, stage en verhuizing buiten onze regio (>100 km) niet meer kan spelen en je meldt dit voor 15 december van het lopende seizoen dan ontvang je 50% contributie retour min de bondsafdracht. Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. Meld je je met een van bovenstaande redenen tussen 15 december en 1 februari van het lopende seizoen, dan ontvang je 25% retour min de bondsafdracht. Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. Na 1 februari van het lopende seizoen is geen restitutie van de contributie mogelijk.

Gedeeltelijke restitutie volgens bovenstaande regels kan eenmalig worden aangevraagd bij de secretaris: [email protected]. Dit kan niet twee seizoenen achter elkaar, dus zeg je lidmaatschap op tijd op!

Contributie na 15 december
Leden die zich tijdens het seizoen aanmelden zijn het volledige contributiebedrag verschuldigd. Als je je aanmeldt na 15 december van het lopend seizoen, dan betaal je de halve contributie.

Meld je je na 1 maart aan en je kunt (of wilt) om wat voor reden dan ook niet deelnemen aan één of meerdere competitiewedstrijden, dan vervalt de 50%-regeling. Je kunt dan als niet-speelgerechtigd lid kosteloos meetrainen.

Meer weten?
Stuur een e-mail naar [email protected]