banner-20200911-01.png Doeken strawberries 1 beter.png zomerhockey slider.png webshop slider KHC S 28122020.png zonsondergang slider.png
Wedstrijden
Jeugd
Senioren

Contributie

De Statuten en het Huishoudelijke Reglement* vormen de grondslag voor contributies met dien verstande dat de ALV op 25 september 2017 akkoord is gegaan met de aanpassing van Art. 7, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement tot ‘Betaling geschiedt door de Vereniging** te machtigen tot automatische incasso van contributiegelden dan wel op rekening over te maken conform de door het bestuur opgestelde procedure’.

* ZieLedenwebsite / Club / Documenten / BALV20141124 / 20141124 Statuten en Huishoudelijk Reglement)
** Dan wel een derde partij die de inning van contributiegelden namens haar verzorgt

De contributies voor het seizoen 2021-2022:


Contributie
Shirtbijdrage
Senioren en veteranen € 362,50
€ 7,50
ABC-jeugd € 302,50

€ 7,50
DE-jeugd € 250,00
€ 7,50
F-jeugd € 210,00
€ 7,50
Benjamins € 155,00

€ 7,50
Funkey €   75,00

Trimmers € 215,00

€ 7,50
Sportlievende leden € 175,00
€ 7,50
Donateurs (buitenleden) € 100,00

Zaalhockey                                             €   75,00
Alleen zaalhockey                                  € 100,00


Shirtbijdrage
Eens in de drie jaar (volgende in 2024) verstrekt de vereniging haar leden een nieuw wedstrijdshirt. Het shirt wordt door de vereniging gefinancierd; leden zelf betalen jaarlijks een bijdrage ter grootte van € 7,50. Restitutie van deze bijdrage - om wat voor reden dan ook - is niet mogelijk.

Betaalwijze
Het voldoen van de contributie is alleen mogelijk via automatische incasso dan wel op rekening over te maken. Zorg s.v.p. voor voldoende saldo indien u kiest voor automatische incasso.


Veldhockey
Leden hebben voor het voldoen van hun veldhockeycontributie voor het lopend jaar alleen de mogelijkheid om in 3 termijnen te betalen (interval circa 45 dagen).


Zaalhockey
Het voldoen van de zaalhockey-contributie is alleen de mogelijk door betaling ineens. Betaling in termijnen is niet mogelijk.


Te late betaling
In geval de ‘betaling ineens’ dan wel een ‘termijnbetaling’ niet tijdig is voldaan, kan dat consequenties voor de speelgerechtigheid hebben. Daarenboven kan de vereniging ertoe overgaan openstaande contributiebedragen automatisch te incasseren; zelfs zonder machtiging. Kosten samenhangend met inning van te laat betaalde contributies dan wel storneringskosten zijn voor rekening van het lid.

Familiekorting
Voor families met vier of meer leden, wonend op hetzelfde adres,  bestaat een kortingsregeling. De kortingsregeling dient tijdig aangevraagd te worden bij de penningmeester:  [email protected]
De korting wordt over het totale contributiebedrag berekend:
  • Vier gezinsleden: 10%
  • Vijf gezinsleden: 15%
  • Zes gezinsleden of meer: 20%
Halfjaarcontributie is mogelijk. De contributie zal dan het contributiebedrag zijn, vermeerderd met een bedrag zodat de bijdrage KNHB volledig wordt ontvangen door de vereniging.Blessure, zwangerschap, stage en verhuizing
Als je je lidmaatschap tijdens het seizoen opzegt dan ben je tot het einde van het seizoen volledig contributieplichtig. Uitzonderingen zijn: blessure, zwangerschap of verhuizing buiten de regio (>100 km).

Als je door blessure, zwangerschap of studie, stage en verhuizing buiten onze regio (>100 km) niet meer kan spelen en je meldt dit voor 15 december van het lopende seizoen dan ontvang je 50% contributie retour min de bondsafdracht. Meld je je met een van bovenstaande redenen tussen 15 december en 1 februari van het lopende seizoen, dan ontvang je 25% retour min de bondsafdracht. Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. Na 1 februari van het lopende seizoen is geen restitutie van de contributie mogelijk.

Gedeeltelijke restitutie volgens bovenstaande regels kan eenmalig worden aangevraagd bij de secretaris: [email protected]. Dit kan niet twee seizoenen achter elkaar, dus zeg je lidmaatschap op tijd op!

Aanmelding vóór 1 november: 100% contributiebetaling.
Aanmelding tussen 1 november en 1 maart: 50% contributiebetaling
Aanmelding tussen 1 maart en 1 mei: 25% contributiebetaling

Voor zowel aanmelding als opzegging geldt:
stuur een bericht naar [email protected]

Opzegging vóór 1 mei voor het nieuwe seizoen: geen betalingsverplichting
Opzegging tussen 1 mei en 1 juni: 35,00 betalingsverplichting
Opzegging tussen 1 juni en 1 juli: 70,00 betalingsverplichting
Opzegging na 1 juli: 100% contributiebetalingsverplichting
Meer weten?
Stuur een e-mail naar [email protected]